Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

13. Filosofické koncepce v dějinách
Autor:

Filosofie není věda.
Jedná se o universitní disciplínu, která se zabývá celkem světa a skutečností. Odhaluje teorii světového názoru. Jsou různé světové názory, ale jejich teorie a analýza je právě filosofie.
Zabývá se tématy života, smrti, smyslu života, zodpovědnosti a morálky.
Filosofie má kořeny v mýtech, ze kterých vznikla. Mytologie je však vždy kladná a ukazuje vzory bez problémů. Právě nevíra v tyto mýty, klazení rozličných otázek (500 př. Kr.) a problematizace světa se svobodným přemýšlením dal vznik filosofii.

Třídění filosofie:
Přestože filosofie je jen jedna, můžeme ji dělit podle předmětu přemýšlení.
1. ontologie - myšlení o jsoucnu. Jsoucno může být materiální , duchovní i duševní povahy. Jsoucno = vše co je
2. metafyzika - myšlení o základu jsoucna (bůh, dobro, zlo)
3. gnoseologie - teorie poznání, které je zaměřeno na subjekt (na člověka) 4. noetika - teorie poznání, zaměřěná na objekt (mimo člověka)
5. hermeneutika - (od boha Herma - posel bohů); interpretace textů a historických jevů
6. axiologie - teorie hodnot (jaké hodnoty a jejich původ)
7. etika - teorie lidského jednání a jeho norem;
teorie morálky - aplikace etiky v životě

Pojetí pravdy v dějinách

1.Antické - jako úplaná odkrytost, nezakrytost (aletheia)
- nutnost myšlení - odkrývat celek
- jedině rozumem (racio), smyslově nelze pochopit pravdu

2.Středověké - jako neměnné dogma
- je ustanovená a daná
- tvoří ji biblické obrazy, myšlenky a papežské výroky
- nedotknutelnost ( jinak kacířství)

3.Renesanční - schoda subjektu s podmětem
- reprezentována vědomím a svobodnou filosofií
- velice produktivní na poznání

4.Dnešní - pojetí jako konsensu ( schody)
- protíná se s renesančním
- začíná však převažovat hledání konsensu
- např. zákony - jistá podoba pravdy; již není neměnná, polidštění pravdy


Vlastní filosofické směry
1.Presokratikové - doba od Thaleta do Sokrata
- tato filosofie představuje ontologii; ptá se po arché (po počátku světa)

a) Milétská škola Thalés - prvním prvkem byla voda
Anaximandros - apeiron - bezhranično, neomezeno
Anaximenes - vzduch

b) Pythágoras - arché je arithmos (číslo)
- jiná povaha - kvantitativní vztahy
- 1 - bod
- 2 - přímka
- 3 - rovina
- 4 - prostor
- součet je 10 = celek světa
- celek světa pojmenoval kosmos

Eleiská škola Parmenides z Eleie
- zlomky "Jen jsoucno jest, nejsoucno není a nemůže být ani myšleno"
- myšlenka o bytí se připodobňuje nekonečné homogení kouly (základ metafyziky - nemožnost pohybu)
Zenoon z Eleie
- nemožnost pohybu (aporie) - letící šíp (v každém okamžiku šíp stojí) => výplody spekutativního mozku

d) Atomisté - Demokritos vše se skládá z hmotných jsoucen (atomů)a z prázdna - atomy se mohou pohybovat
Herakleitos
- velký samotář, žil opuštěně v chramu v Efesu
zakladatel dialektiky ( vyjadřuje zákonitost myšlení a objektivní reality
- svět je neustále v pohybu
- "Boj je otcem a králem všeho"
- "Panta rei - vše plyne" - Platon o Herakleitovi


2.Sofisté - přelom Presokratikové a Platon
- učitelé dobové moudrosti filosoficky pokleslé
- učili za peníze lidi myslet, jednat a mluvit; stahovali se do Athén
- uplatňovali se v úřadech, soudech a v politice
- vystupoval proti nim Sokrates a Platon
- Sofisté hlásali relativní a subjektivní pravdu
Protágoras
- zbohatl, ale byl vyhnán
- "Člověk je mírou všech věcí" = není objektivní pravdy, vše záleží na člověku
Gorgias
- "Nic není"
- "Jestli něco je, tak to nemůžeme poznat"
- "Jestli něco můžeme poznat, tak to nemůžeme sdělit"
- pesimismus, zkepse a nihilismus antiky

Význam: Doba sofistů a helénismu se dá srovnat s dnešní (postmoderna)
Přínos: Obrátili pozornost k člověku, rozvoj rétoriky

Směry:
Idealismus
Zakladatelem idealismu je Platon, dialogickou formou napsal 36 knih.
Mýtus o jeskyni
Příběh je postaven mimo realitu. Vězni seděli na zemi. Byli svázáni a museli se dívat pouze na stíny. Mysleli si, že stíny jsou skutečný svět kolem nich. Jeden člověk se po mnoha letech odpoutá a zjistí, že stíny nejsou pravda. Vznikají jen díky slunci. Jeho povinností je toto poznání předat ostatním. Ti se ale brání vzdát se svého ideálu pravdy. Je nutno vysvětlení.
Řada symbolů: stíny - realita, život, svět, ve kterém žijeme
slunce - svět iluzí, věčný a pravdivý

Chápání světa je dualistické. Náš svět není věčný => podřadný

Helénismus
Doba tzv. synkretismu = nenápadného, tajného spojování nejrůznějších směrů (Judaismu, hermetismu, orientu, novoplatonismu, křesťanství). Nedominuje žádný jeden směr ani osobnost. Důležitá jespíše pluralita (podobná naší postmoderně)
Objevuje se zde např. novoplatonismus - Plotínos - svět je emancí (vyzařování) boha; i hmota má duchovní podstatu = duchovní monismus

Racionalismus
Vyvijí se v období baroka v 17.st. Vytváří velké systémy, jejíž východiskem je rozum. Uznává ale tzv. vrozené idee. U Descarta je vrozenou ideí víra v boha; u Leibnitze je to rozum
Renne Descartes (Cartesiánství) - Rozprava o metodě (fr.)
Jeho učení je dualistické. Rozpojil svět na oblast myšlení a oblast rozprostraněnosti; na subjekt a přírodu. Postavil člověka proti všemu ostatnímu. Člověk je pánem přírody => snaha o ovládnutí přírody => později krize pokroku a věd.

Empirismus
Vyvijí se v době 17.-18.st. Vychází pouze ze zkušenosti. Nemůže uznávat vrozené idee. Vše pramení ze zkušenosti.
T. Hobbes
termín: válka všech proti všem
J. Lock
termín: počáteční harmonie a Tabula rasa

Nihilismus
Nic. Osvícenecká krize ve víře v boha. Jádro všech iracionálních směrů. Nietzsche, Schopenhauer

Existencionalismus
Snaha vyčnívat, vystupovat.
Schelling (něm. fil. 19.st)
Existence je ryze individuální a niterná záležitost. Může ji držet pouze člověk. Upředňostňuje se prožitek před pojmovým myšlením. V literatuře např. A. Camus, Sartre, Heidegger

Postmoderna
Přichází po všech modernách a avangardách. Příznačný je pro ni pluralismus, pluralita myšlenek a směrů s pojetím pravdy jako konsensu. Zasahuje do ní trřní systém. Hodnoty mají myšlenky kompromisu a solidarity.
POstmoderna se dá přirovnat k obchodnímu domu. Mnoho vchodů, velký výběr, ale vše je povrchní a duchovně mělké. Oproti ostatním směrům, které se dají přirovnat ke chrámu. Velká duchovní hloubka, ale nic si tam nekoupíte.