Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

8. Tržní ekonomika a ekonomická integrace
Autor:

Ekonomie
- věda o tom, jak společnost využívá omezené zdroje ke výrobě užitečných statků. Jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů.
- věda o nejobecnějších souvislostech hospodářského života společnosti
- lidé v ekonomickém životě vystupují pouze jako ekon. subjekty

Mikroekonomie
- zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů (vyrábějících, prodávajících, kupujících)
- řeší výrobu a stanovení mezd
Makroekonomie
- zkoumá ekonomiku jako celek
- sféra zájmů - inflace, ekonomický růst, nezaměstnanost

Statky
- jsou to předměty, kterými člověk uspokojuje své potřeby
Dělíme je na :
1. Volné - máme je k dispozici, nic nemusíme vynakládat na jejich získání (sluneční svit, vzduch)
2. Vzácné - jsou dostupné pouze v omezeném množství
Např. výrobky - k jejich získání je třeba lidské práce, surovin a výrob. zdrojů

Užitečnost - vhodnost předmětu ke chtěné činnosti člověka

Služby
- Užitečné činnosti, které provádějí pro druhé
- Uspokojují svým průběhem
Dělíme na
- Hmotné (holič, opravny)
- Nehmotné (film, divadlo koncert)
V historii existovali 4 ekonomické systémy - způsob řízení státu
1. Zvykový systém
- Ovšem rozhodovala tradice
2. Příkazový
- Rozhoduje stát a jeho orgány
- Centrálně řízená ekonomika
3. Tržní
- Rozhoduje se pomocí cen, trhu, zisku a ztrát, vzniku a zániku firem
4. Smíšený
- Tržní systém doplněný rozhodováním vlády

Tržní systém
- lze charakterizovat jako rozvinutý mechanismus pro vědomou koordinaci lidí a jejich činností prostřednictvím cen a trhu
Trh určuje pravidla, podle nichž prodávající a kupující stanovují své ceny na nabízené a kupované zboží

Tržní systémy
- Co vyrábět
- Jak vyrábět
- Pro koho vyrábět
Tržní mechanismus dobře působí v podmínkách dokonalé konkurence. Žádný subjekt nemůže ovlivnit tržní cenu. Trh je narušován monopolními podniky.

Tržní mechanismus
- dochází k výměně činností mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím směny zboží. Směnu zprostředkovávají peníze.

Tržní subjekty
Všechny subjekty se setkávají na trhu
1. Domácnosti
- Jednotlivci, rodiny
- Disponují důchodem a vydávají je na vlastní potřeby
- Z úspor si pořizují kapitál
2. Podniky
- Továrny, firmy
- Organizují podnikání za cílem zisku
- Podnikání zahrnuje výrobu, služby a prodej
3. Vláda
- Bezprostředně zasahuje do ekonomiky státu
- Vydává pravidla - zákony, vyhlášky
- Obrovské finanční prostředky - státní zakázky
Trh dělíme na
1. Trh produktů (výrobky, služby)
2. Trh finanční (peníze, cenné papíry)
3. Trh výrobních faktorů (půda, práce, kapitál)

Struktura trhu
Pro strukturu trhu jsou podstatné podmínky
1. Počet firem na trhu - monopolní a tržní trh
2. Velikost firmy
3. Povaha výrobku
4. Podmínky pro vstup a výstup do odvětví

Možné situace na trhu

1. Dokonalá konkurence (n-firem, stejná velikost, volný vstup)
Působí zde mnoho firem, žádná nepřevládá, nemá na trhu výrazný podíl a neovlivňuje cenu. Výrobek je stejný. Vstup do odvětví je volný. Cena se vytváří působením nabídky a poptávky. Firma je příjemcem ceny. Maximální využití prostředků, nedosahuje se čistého ekonomického zisku.

2. Čistý monopol
Jediná firma dodává na trh celou produkci odvětví. Produkt je jedinečný. Vstup do odvětví je velmi nesnadný. Monopolní firma ovlivňuje cenu. Monopolní cena je vysoká. Často se dosahuje čistého ekonomického zisku.

3. Oligopol
Malý počet firem (alespoň jedna má výraznější podíl na trhu). Výrobek je stejnorodý nebo diferencovaný. Vstup do odvětví je volný. Jsou zde určité prvky monopolu i konkurence. Může se dosahovat i čistého ekonomického zisku. Významná firma může začít snižovat cenu za účelem krachu menších firem - zbavení se konkurence.

4. Monopolistická konkurence
Větší množství malých či středních firem. Vstup do odvětví je volný. Výrobek diferencovaný. Výrobky od různých firem jsou zaměnitelné (substituty). Zisk nebývá příliš velký, nedosahuje se čistého ekonomického zisku. Např. trh s automobily.

Efektivnost trhu
- Přináší informace o nákladech pomocí ceny
- Stimuluje podnikání
- Rozděluje důchody