Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

9. Základní ekonomické kategorie
Autor:

1. Nabídka (S - suply)
- Množství zboží dobrovolně dodaného na trh při určité ceně
- Zákon rostoucí nabídky = při zvyšující se ceně roste nabídka
Nabídku dělíme
1. Individuální - pouze od jednoho výrobce
2. Dílčí - určitý výrobek (z jednoho odvětví) od různých výrobců
3. Agrární (souhrnná) souhrn všech prodejců na trhu
Graf

2. Poptávka
- Množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
- Zákon klesající poptávky = při zvyšující se ceně klesá poptávka
- Poptávka kolísá s důchodovým efektem
- Při zvýšení cen lidé mění strukturu své spotřeby => substituční efekt
Graf

Interakce nabídky a poptávky (mnoho grafů)

Substitut - náhrada za něco jiného, co již není na trhu nebo je nevyhovující

Komponent - Statek či služba, který si musíme koupit, aby nám daná věc byla k užitku (např. benzín k autu, elektřinu k elektrospotřebičům)

3. Cena
- Je funkčně závislá na nabídce a poptávce
- Vyjadřuje interakci mezi nabídkou a poptávkou
- Informuje tržní subjekty o nákladech na daný výrobek
Cena čistící trh = nabídka i poptávka jsou v rovnováze (stabilní trh), co se vyrobí, to se i prodá (ani nadbytek ani nedostatek)

4. Konkurence - neustálé vstřebávání nabídky a poptávky
Dokonalá konkurence vyžaduje
- Rovné podmínky pro všechny subjekty
- Žádné preference
- Zajištění průhlednosti trhu
Nedokonalá konkurence
- Existují v ní monopoly
- Vláda určuje cenový strop
- Stát vydává protimonopolové (protitrastové) zákony

Protitrastové zákony
- Přijímány pro efektivnější působení trhu
- Zákony chrání spotřebitele ne výrobce (u nás)
Zakazují
1. Omezování obchodu na určitém místě dohodami
2. Cenové zvýhodňování určitého okruhu zákazníků - cenová diskriminace
3. Majetkové slučování firem + zkupování akcií konkurenční firmy
- Horizontální - slučování firem ze stejného odvětví
- Vertikální - slučování firem výrobce, dodavatel
- Konglomerální - slučování čehokoliv
. Osobní - o neslučitelnosti některých funkcí

Peníze
- Směna probíhá prostřednictvím peněz (peněžní, naturální - barker)
- Uznávaná jednotka, ve které jsou vyjadřovány ceny

Druhy peněz
1. Zbožové - v historii - zlato, drahé kovy a kamení
2. Papírové
3. Bankovní - k bezhotovostnímu placení v podobě bankovních účtů

Funkce peněz
1. Míra hodnot
2. Oběživo - obstarávají oběh peněz
3. Platidlo - umožňují splácet pohledávky
4. Uchovávání hodnoty - úspory

Měna - soustava peněz určitého státu, základem je měnová jednotka
Měnový kurz - poměr mezi měnovými jednotkami různých států
Valuty - cizí měny, volně směnitelné
Devizy - pohledávky na cizí účty

Výrobní faktory

1. Půda (zisk - renta)
- Je dána přirozenými podmínkami
- Je kvantitativně omezena
- Cena půdy je závislá pouze na poptávce => nabídka má charakter monopolu
- Kvalita půdy závisí na úrodnosti (bonalitě) a poloze

2. Práce
- Lidská činnost, kterou tvoříme hmotné i nehmotné statky
- Mzda - reálná (je podmíněna kupní silou peněz)
- nominální (je v penězích)

3. Kapitál
- Akumulované úspory
- Úspory přeměněné v investice
- Hodnoty přinášející další hodnoty

Formy kapitálu
1. Reálný kapitál (fixní, oběžný, oběhový)
2. Peněžní (k nákupu reálného kapitálu)
3. Fiktivní (cenné papíry - obligace, akcie, šeky)
Důchody kapitálu
- Úrok - výnos z vlastnictví
- Zisk - výnos z podnikání

Makroekonomické veličiny

1. Nezaměstnanost
Znamená ztrátu statků a služeb, které by mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Součást této ztráty jsou i sociální dávky.
Rozdělení
1. Dobrovolná - dobrovolné se vzdání pracovat
2. Nedobrovolná - aktivně usilují o nalezení pracovního místa
- Frikční - plynulé přecházení ze zaměstnání do zaměstnání
- Strukturní - důsledek změn celého odvětví, nevhodná struktura průmyslu => strukturální kapsy
- Cyklická - závisí na pohybech HDP
Míra nezaměstnanosti při plné zaměstnanosti
- Každý, kdo si přeje pracovat pracuje (mimo frikční a strukturální nezaměstnanost)
- Míra inflace je stálá

2. Inflace
- Projev ekonomické nerovnováhy je růst cenové hladiny
- Cenová hladina - součet absolutních cen všech statků

Druhy inflace
1. Mírná (do 10%) - lidé důvěřují penzům a spoří
2. Pádivá (10-100%) - nestabilita měny
3. Hyperinflace (100>) - peníze ztrácejí svůj význam, inflační spirála

Příčiny inflace
1. Poptávková - nominální mzdy rostou rychleji než produktivita práce
2. Nabídková - růst nákladů a vstupů na výrobu nebo materiál

3. Hrubý domácí produkt
- souhrn veškeré produkce zboží a služeb v běžných cenách za jeden rok
- absolutní objem výrobků a služeb udávající ekonomickou sílu země
- rozdíl za jeden rok udává ekonomický růst
Čistý domácí produkt = HDP - amortizace (odpisy)
Hrubý národní produkt = HDP vzniklý v rámci země + produkt vytvořený občany v zahraničí

Mezinárodní ekonomické organizace
EU -vyvrcholení poválečných integračních snah
- ekonomická opora a záchrana Evropy
Základy EU
1. Evropské společenství uhlí a oceli
2. Evropské hospodářské společenství
3. Euroatom
4. Evropské společenství (rada ministrů - Brusel, evropský parlament - Strassburg), 15 členů

Mezinárodní instituce
1. Mezinárodní měnový fond
- Poskytuje úvěry
- Podporuje mezinárodní obchod a stabilitu měn
- Požaduje informace (těžba a držení zlata a cizích měn,celkový vývoz a dovoz, národní produkt)
2. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
- poskytování dlouhodobých úvěrů a financování rozvojových programů
3. Evropská banka pro obnovu a rozvoj
- podpora postkomunistickým státům

Hospodářská politika
- souhrn cílů, nástrojů a rozhodovacích procesů a opaření státu
Nositelé HP
1. Stát
2. Mezinárodní organizace
3. Nadnárodní podniky
Cíle HP
1. Cenová stabilita
2. Uspokojivé tempo ekonomického růstu
3. Hospodářská rovnováha mezi dovozem a vývozem - obchodní deficit
4. Optimální míra nezaměstnanosti
Nástroje HP
1. Fiskální politika
- Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků
- Hlavní příjmy jsou daně
- Snaha o vyrovnaný státní rozpočet (výdaje na transfery a výdaje na výrobky)
2. Monetární
- Kontrola množství peněz, trh s penězi a kapitálem
- Existence centrální banky
3. Důchodová
- Různé formy regulace mezd
4. Sociální
- Sociální program, podpory a pojištění
5. Zahraničně obchodní
- Celní sazby, kurzy, měny

Daňová soustava
Daň - pravidelný příjem státního rozpočtu (550 mld), který subjekt platí na základě zákonných předpisů
Druhy daní
1. Daň z přidané hodnoty
- Zdaňuje tu částku, kterou si k výrobku podnikatel přidal
2. Spotřební daň
- Daňové zatížení určitého výrobku
3. Daň z příjmu obyvatelstva
4. Daň z příjmů podniků
5. Daň z nemovitosti
6. Daň dědická a darovací
7. Silniční daň
8. Místní poplatky

Rysy tržní ekonomiky
- Universálnost trhu
- Volná konkurence všech subjektů
- Různorodost vlastnických vztahů

Program ekonomické transformace
- Liberalizace cen a zahraničního obchodu
- Směnitelnost koruny
- Podpora soukromého sektoru
- Založení sociální sítě
- Důraz na zlepšování životního prostředí