Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

7. Globální problémy a ekologie
Autor:

Mnohé globální problémy jsou důsledkem osvícenské ideje pokroku Osvícenství
- Osvícenci (18.st.) stavěli se proti všemu tmářskému a autoritativnímu (církev, stát)
- Usilovali o vzdělání a osvětu
- Zdůraznění úlohy rozumu
- Dějiny viděli optimisticky
- Věřili v pokrok společnosti
Myslitelé požadovali vládu nad přírodou
Kořeny ideje pokroku z racionalismu (Dekár, Spinóza) a v renesanci - pozitivizmus (Comt - 19.st.) - moderní doby, kdy věda usiluje o bezprostřední užitek

Krize věd
- Bez velkého cíle
- Pouze orientace pro rychlé uplatnění poznatků a vynálezů
- Už ne poznání pro poznání
- Požaduje se bezprostřední užitek

Idea pokroku se ztotožňuje s užitkem. V posledních 30. letech vznikla nedůvěra v ideu pokroku, týká se také makroekonomické veličiny tzv. ekonomický růst

Rok 1968
Rok velkého společenského předělu na celém světě
- Studentské bouře (USA - Francie -Německo x konzumnímu způsobu života)
- Vrchol a konec ekonomického růstu

Římský klub
- Založen v roce 1968, motto "Předpověď pro lidstvo"
- Sdružuje 100 nezávislých osobností z 53 zemí
- Čestný předseda pro ČR je Václav Havel
- Zájem o budoucnost lidstva bez politických záměrů
- Neformální skupina
1. Uplatňuje globální přístup k planetárním problémům
2. Snaží se řešit problémy z dlouhodobé perspektivy
3. Snaha o hlubší pochopení meziodborových intervencí

1972 - Limita růstu
Zpráva pro Římský klub vypracovaná vědci z MIT (universita v USA)
- Obhajovala ekonomiku s nulovým růstem
- Souhlasila s materiálním růstem u chudých a zaostalých zemí
Varovala před
- Následky ekon. růstu v průmyslových zemích
- Vyčerpáním světových energetických zdrojů
- Zhoršováním životního prostředí
- Dominancí materiálních hodnot před duchovními

1991 - 1. Globální revoluce
- Odhady knihy Limita růstu byly zdrženlivé
- V současnosti se globální problémy a neblahé trendy zrychlují a prohlubují a je jich stále více
- Lidstvo by mělo zabránit nezvratným změnám v životním prostředí
- Vytvoření univerzální politiky na základě solidarity

Globální problémy dnešního světa

1. Ropná krize
- Velká závislost na ropě a energetických zdrojů

2. Zbrojení a odzbrojování
- Obrovské výdaje do zbrojního průmyslu, snaha o rovnováhu ve výzbroji
- Vyvrcholení Studená válka (SSSR x USA)

3. Rizika tržní ekonomiky
- Existují 3 základní ekonomické uskupení (oblasti trhu)
1. USA, Kanada, Mexiko
2. Evropa
3. Asie, Austrálie
Během Studené války označované jako Východ, Západ
Nyní je běžnější označení Sever, Jih
Moderní společnosti požadují ekonomickou úspěšnost - vlády pracují pod tlakem příštích voleb

4. Nacionalismus a terorismus
- V Evropě dochází ke dvěma protisměrným tendencím
1. Snaha o sjednocení Evropy (EU)
2. Osamostatňování malých států - požadavek samostatnosti (Skotové, Irové, Baskové, Slovensko, Jugoslávie, Čečensko)

5. Urbanizace
- Koncem století bude žít ve městech 60% lidí na Zemi (30 velkoměst nad 5 mil.)
- Zejména v rozvojových zemí nadměrná porodnost a přechod z venkova do měst či jiných vyspělejších států (migrace, uprchlíci)
- Problematika života ve městech (odcizení, stres, rychlý styl života, nezdravé prostředí)

6. Populační exploze
- Obrovský přírůstek lidí v zemích chudého jihu
1900 - 1,8 mld lidí
2000 - 6,7 mld lidí
2025 - 8,5 mld lidí
- Čistý přirozený přírůstek 1 000 000 / 4-5 dní
- Problémy výživou, bydlením, zdravým, vzděláním
- Migrace - z jihu na sever

7. Potraviny a hladomor
- Teoreticky by se uživilo 20 mld lidí (přesycenost, hladomory)
- Nasyceno více lidí než v minulosti, ale hladomor se šíří
- Na jihu nejsou peníze ani prostředky k nasycení lidí
- Na severu se nadprodukce řeší útlumem
- Závislost na zemědělství některých států (USA)
- Problémy s úbytkem půdy (eroze, civilizační činnost)
Hladomor
- Dlouhodobé vyžívání na životně nezbytném minimu
- Přináší sebou různé epidemie a nemoci

8. Drogová závislost
Droga
- Omamující prostředek, který mění naše prožívání a zasahuje do životních funkcí organismu
- Důležitá prevence, informovanost a snižování poptávky
- Je únikem z obtíží a nudy - hledání smyslu života v tvořivé činnosti ne u drogy
Atributy drogy
- Psychotropní - mění psychiku
- Vyvolávají závislost
Toxikománie - vášnivá touha po droze (toxon - luk, farmakon - jed i lék, manie - šílenství)
Toxikofilie - náklonnost k droze
Toxikofobie - strach před jedy
Faktory k vytvoření závislosti
- Prostředí
- Osobnost
- Podmět
- Droga
Drogy dělíme na
- Měkké - marihuana
- Tvrdé - heroin, kokain, pervitin
- Legální - tabák, alkohol
- Nelegální - zbytek
Podmět
- Počáteční impuls
- Dlouhodobé deprese, uklidnění, nemoc, osamělost, zvědavost, náročnost života, nucení prostředí
Osobnost
- V zásadě se může stát toxikomanem každý
- Zvláštní sklon mají psychopati, umělci, lidé, s prodlouženým bděním v noci
- Silný vliv rodiny, skupiny a společnosti
Nebezpečí toxikomanie
- Zvýšené riziko nákazy AIDS
- Kriminalita
- Zdravotní problémy

9. Životní prostředí
 1. Havárie
- 1979 Indie - továrna na umělá hnojiva (+3600, *50 000)
- 1986 Černobyl - jaderná elektrárna (+36, *25 000, 120 vesnic)
- 1989 Aljaška - havárie tankeru (40 000 tun ropy, 2mld dolarů)
 2. Odpady
- Poslední 20-30 let
- Toxický nebo radioaktivní charakter - nerozložitelné biologicky
- Znečištění země, vody i vzduchu
 3. Znečištění
- Pronikání toxických látek do prostředí - DDT
- Nebezpečí dostání molekul i do lidského potravního řetězce
- Okyselování jezer a ničení lesů průmyslovými emisemi
- Vznik velkých průmyslových aglomerací (Mostecko, Picburg, Porúří)
 4. Skleníkový efekt
- Nadbytek skleníkových plynů (CO2)
- Globální oteplování - tání velkých pevninských ledovců
 5. Ozónová díra
- Aerosoly ve sprejích a chladících zařízeních napadají ozón
- Větší intenzita ultrafialového záření

Lidstvo by se mělo výchovou a legislativou dobrat etiky, která má několik zaměření
- Etika přírody (ochrana životního prostředí)
- Etika rozvoje společnosti (nechtít stále větší bohatství)
- Etika solidarity (vzájemné pomoci)

Paradoxy globální civilizace
- Příčina na jednom konci planety se projeví na druhém konci
- Člověk jako jedinec má silný pud sebezáchovy, ale lidstvo jako celek tento pud nemá
- Globální civilizace je ateistická