Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

12. Světová náboženství
Autor:

Náboženství dělíme na monoteistická (křesťanství, judaismus, Islám) a polyteistická (hinduismus) nebo na otevřená (šíří svoji víru - křesťanství, Islám) a uzavřená (judaismus)

Judaismus
· Patří mezi nejstarší náboženství (asi 2000 před Kr.)
· Židé jsou pokládáni za národ vyvolený.
· Judaismus (termín) vznikl v helénismu v Alexandrijské diaspoře
· Překlad Starého zákona = Septuaginta
· Tora = zákon
· Pentateuch = 5 Knih Mojžíšových (Genesis -Zrod, Exodus - Odchod, Levicitus - zákony, Numery - Účty, Detorominum - 2.zákony)

Genesis - líčí vznik světa a člověka v 7. dnu, ráj, potopa, Babylónská věž, počátky židovského národa (Abrahám, Izák a 12 kmenů)
Desatera - smlouva mezi bohem a Mojžíšem pro lid (teologická i morální hodnota)
Levicitus - kultické a rituální předpisy pro kněze, pravidla o očišťování a o potravě (koše)
Numery - výčty, různé pochyby, lítosti a vzpoury lidu při putování pod Mojžíšovým vedením (38 let)
Deutorium - potvrzuje 2. Knihu Exodus
Víra pouze v jednoho boha (abstraktní bůh)
· Nemá ani jméno (Jahve, Ha-šem, Adonaj)
· Velice vzdálený člověku (vysoko)
· Člověk ho musí poslouchat
Víra v příchod Mesiáše a spasitele
Víra v nesmrtelnost duše (platonismus) a v posmrtný život + provádění obřízky (hygienická funkce, obětování části těla, sounáležitost)

Významný přínos judaismu je objevení dějinnosti, sled událostí s časovou posloupností

Talmud
· Vznikal o -4. do +4. Století
· Pouze ústně, později zapsán
· Obsahuje interpretaci Mojžíšova zákona
· Každé vydání musí mít 5894 stran

Antisemitismus
Trvá asi 2000 let, kdy se na židy svaluje ukřižování Ježíše Krista. Mnoho útoků od majoritní společnosti. Problém s rozptýlením židovského národa po diasporách. Koncem 19. St. Se k náboženským problémům přidaly i rasové (židé jsou pokládány za jinou rasu)

Staré město pražské + židovské ghetto
· Kafka - U radnice (pohřben Olšany - židovská část)
· Židovská osada od 10. Století
· Židovský hřbitov - 12 vrstev, 1200 kamenů
· Staronová synagoga 12.st
· Pinkasova synagoga 16.st. - 77000 jmen popravených v koncentračních táborech, Jehuda Lewi - 16. st - filosof a myslitel + legenda o Golemovi (celkem 5 synagog)

Křesťanství
Patří k evropské tradici (západ). Naše civilizace navazuje na Řeckou tradici. Jedná se o monoteistické a misijní náboženství. Vzniklo ze sekty křtěnců kolem Jana Křtitele (byl popraven , pokřtil Ježíše). Snaha o obnovení velkého království podle vzoru Davida a Šalamouna.

Ježíš Kristus (Jašua, Kristus = Mesiáš)
O jeho životě pojednávají evangelia (dobrá zpráva) podle Jana, Marka, Lukáše a Matouše. Měl silný vliv na lidi,kteří za ním šli => politicky nebezpečný, riziko pro společnost, odsouzen Pilátem (římská moc).
Ježíš kázal křesťanskou lásku (=agapé) pro všechny lidi bez rozdílu. Přinášel vidinu (slib) v království boží, věčného a spravedlivého.

Vývoj křesťanství
1. Vnější nepřátelé - císař (Markus Aurelius)
2. Vnitřní nepřátelé - heretická a kacířská učení (sekty) - svět je celistvě dobrý
· Manicheismus - rozdělovat svět na dobrý a zlý
· Gnosticismus - víra v poznání
· Ariáni - ježíš je člověk
3. Obránci - apologetové křesťanství;
· Septuaginta - z hebrejštiny do řečtiny (-3.st)
· Origenés, Therkullián - teologové z 1. Století
· Sv. Jeromín - dopřeložil celou Bibli do latiny =Vulgáta (3.st)
313 - Edikt Milánský - Konstantin I.
· Křesťanství jako oficiální náboženství
· Vznik papežství - Silvestr I.
325 - Niceský koncil
· Kanonizování Bible
· Převaha monofyzitů - Ježíš je bůh
1054 - vyděleno Pravoslaví (V. Evropa + Balkán)
· Uznání Bible v původním znění
· Uznání pouze 1. sedmi koncilů
16.st. - reformace - Luther, Kalvín (15.st - Hus)
· Návrat k počátkům , ke zdrojům
· Uznávali Bibli ale ne organizaci a Papeže
20.st. - Ekumenické hnutí
· Sdružení církví (asi 200)
· Dohodnutý překlad Bible

Řády v rámci katolicismu
· Benediktýni 6.st. - Břevnovský klášter
· Templáři - nejstarší
· Dominikáni 1216 - inkviziční procesy, vyučovali na škole
· Františkáni - kazatelská činnost a misie, chudoba a pokora
· Jezuiti - Tovarištvo Ježíšovo; Ignác z Loyoly - španělský šlechtic; (Klementinum) velké inkviziční hnutí
· Premonstráti - Strahov, vzdělávání kněží
· Cisterciáci, Piaristé, Kapucíni

Islám
Jedná se o výrazně monoteistické a misijní náboženství. Islám je náboženstvím jednoty, nerozlišuje náboženskou a světskou část. Vyznačuje se fatalismem a odevzdaností.
Islám = podřízení a muslim = poddaný
· Pouze jeden bůh - Alláh (Inšalláh = bude-li Alláh chtít)
· Zakladatel Mohamed - prorok a posel Alláha
· Hlavní kniha Islámu je Korán
· Skládá se z Mohamedových výroků
· Po smrti Mohameda 632
· Z části z Bible (Starý i Nový zákon)
· 114 kapitol - Súry (kameny - seřazeny od nejdelší po nejkratší)

Lidský život je jen služba bohu, člověk je jen Alláhův otrok.
Islám má společné znaky s křesťanstvím; věří v Ježíše pouze jako v proroka; věří v peklo (mučení a vysutým mostem Gírát, který vede do ráje) a ráj (sídlo Alláha); světí se pátek; dávají se velké almužny a dary => vykoupení za hříchy.

Islám se dělí
1. Sumité - věří v Mohameda a jeho pokračovatele - Saudská Arábie
2. Šíjité - věří pouze v Mohameda - Irák, Irán

Šária - nositel ekonomických, právních a náboženských předpisů (spis) Mají jiný kalendář (rok 0 je datováv od smrti Mohameda (-614)

Východní náboženství
Náboženství na východě více splývá s filosofií (jedná se spíše o učení). Představují intuitivní učení, která hlásají odvrat od činnosti (silně iracionální)
Východ - jednotnost a harmonie
Západ - rozum, svoboda, individualismus

Buddhismus
Jedná je o náboženství bez boha (uctívání sošek - až později, úpadek). Sám Buddha stál proti autoritám a tradicím.

Buddha
· Skutečná postava žijící v letech 560 - 483 př.Kr. - Siddharta Gauthama
· Buddha - probuzený
· Po poznání konečnosti života a 7 let meditoval => přišel na myšlenku 4 ušlechtilých pravd
1. Všechno je strast (i samotná existence)
2. Strast způsobuje žízeň po životě
3. Je třeba se vymanit ze sansáry (koloběh převtělování)
4. K tomu slouží 8 - dílná cesta (duševní usebrání a očista)

Sansára jedná se o řetězec převtělování, který se děje podle karmického zákona (karmy); podle zákona odplaty
Nirvána jedná se o nejsvobodnější stav blaženosti a povznesení, je supersubjektivní; dochází k vymanění z koloběhu převtělování a zažití věčnosti

Mravní kodex - Panšašíra
1. Nezabíjej živé
2. Neber, co ti nedávají
3. Nemluv nepravdu
4. Napij opojné nápoje
5. Nebuď necudný

Původní literatura - nejstarší Buddhovi životopisy, 3 koše - Tipikata - zachycení Buddhových názorů

Buddhismus
1. Malá cesta - Hinajana (Tibet)
2. Velká cesta - Mahajana (Zen)
1. Severní větev - Za-Zen (Cuo-Čchan)
2. Jižní větev - 6.st. ji z Indie Bodhidharma (1.patriarcha) přinesl do j. Číny
- 6. Patriarcha ChujMeng (učení) - Zen (čchang) - meditace
- dochází k tzv. náhlé cestě (satora) s cílem nahlédnutí do svého srdce a dojít osvícení

Hinduismus
Jedná se o spletitý systém náboženských pověr, kultů a filosofických škol, který se proplétá s hospodářským a sociálním životem s přísným kastovním rozdělením. Jedná se o náboženství bez institucí. Věří se ve stovky bůžků a ve velké božstvo (Višnu a Šiva). Základ víry je ve převtělování (již ve starých Védách a Upanišádách - literární památky). Cílem je vymanění se ze sansáry a k tomu slouží 6 ortodoxních systémů.

Joga (1 ze 6 systémů) cílem je správné usměrňování energií (prán), aby procházely v určitém rytmu hlavními kanály organismu a tím vypudily hadí energii (kundaliní) a nechaly tzv centry (čakramy) vystoupit na vrchol lebky . Zóna výhodná ke spojení s kosmickou energií.

Hlavní kniha hinduismu - Bhagavadgíta (Gíta)
· zpěv vznešeného, konečná verze v 2.st. po Kr.
· vypráví o bitvě 2 znepřátelených rodů (Pandurovci, Kuruovci); vojevůdce Ardžuna (Pandurovci) nechce zabíjet své příbuzné
· Višnu se vtělí do Kršny a přisedne k Ardžunovi na vůz. Dá mu lekci Karma - jogy = odpoutaného činu. Musí splnit povinnost, zapřít se a osvobodit se vnitřně od svého činění a zapomenout.