Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

15. Koordinace činností trhem
Autor:

Mezní užitek
Užitek je uspokojování dosahování spotřebou statků a služeb, spotřeba služeb a statků nám přináší užitek
Cílem uživatele (spotřebitele) je užitek, spotřebitel má mnoho možností, musí provádět výběr, ale je omezen ve své volbě
Omezení:
1. Fyzické omezení
2. Časové omezení
3. Důchodové omezení

Spotřebitel má tato omezení, a proto je nucen volit. Spotřebitel provádí racionální volbu v rámci svého důchodu volí ty statky a služby, které mu přinesou největší užitek.
Celkový užitek = množství statků a služeb
Graf:

Obecné pravidlo - největší význam má pro mě první jednotka určitého statku

Mezní užitek je přírůstek užitku, který přináší poslední přidaná jednotka
Graf:

Mezní užitek má klesající trend
Tento přiklad ukazuje princip klesajícího mezního užitku tj. přibývá-li spotřebitelský statek po jednotkách, mezní užitek je maximálně stejný ale většinou menší

Volba ze dvou statků při daném důchodu
Uvažujeme, jak rozložit svůj důchod k zamýšlené koupi:
1. Mám cíl
2. Mám omezení
3. Mám alternativy (různé možnosti)
Př. Chlebíčky a limonáda
Maximálního užitku (rovnováhy) dosahuje spotřebitel tehdy, rozloží-li svůj důchod mezi různé zboží tak, aby koruna u všeho zboží přinášela vždy stejný užitek

Graf přebytku uživatele a výrobce:

Přebytek spotřebitele je rozdíl mezi maximální částkou,kterou je spotřebitel ochoten za dané zboží zaplatit a částkou, kterou ve skutečnosti zaplatil.
Přebytek výrobce je rozdíl mezi minimální cenou, za kterou je ochoten daný výrobek prodat a cenou, za kterou ho opravdu prodá.
Celkový přínos směny (obchodní) je součet přebytků spotřebitele a výrobce - každý by měl být spokojený
Trh umožňuje spotřebitelům získávat zboží levněji. Výrobcům umožňuje trh získat na tržbách více, než co považují za své minimum.

Max. užitku (rovnováhy) dosahuje spotřebitel tehdy, rozloží-li svůj důchod mezi různá zboží tak, aby 1Kč u všeho zboží přinášela stejný užitek
MU na 1Kč = MU / cena zboží

Podnikání a podnikavost
- koordinace činností trhem a koordinace podniku
Na trhu existují velké a malé podniky

Činitelé ovlivňující optimální velikost firmy
1. Náklady na řídící činnost (manažerská práce)
2. Náklady na získání informací z trhu

Podnikání je činnost podnikatele spočívající na
- Založení firmy - organizace
- Nese rizika (možný bankrot)
- Patří mu ale zisk
- Je povinen uhradit všechny závazky
- Cílem podnikání je zisk
- Podnikatel se snaží vyrábět s takovou kombinací zdrojů, která je nejlevnější

Co může podnikatel do podnikání vkládat:
- Manažerskou prácí
- Vlastní fyzickou práci
- Vlastní kapitál
- Podnikatelské zkušenosti a knowhow
- Možnost půjček

Podnikateli, který má všechno vypůjčené, stále patří ještě
- Smlouvy (s vlastníky zdrojů,se zaměstnanci)
- Právo nakládat se zdroji podle smluv
- Nárok na zisk

Původ zisku podnikatele:
1. Zvýšená cena (prodává dráž než-li jsou všechny jeho náklady)
2. Odměna za jeho riziko (v případě selhání musí uhradit všechny závazky =>tvoří cenu s tímto ohledem)
3. Inovace jako zdroj zisku (obnovení, změna)
- Nové technologie (větší výkonnost)
- Nalezení nového trhu
- Zavedení zcela nového výrobku

Náklady = náklady obětované příležitosti
Explicitní náklady jsou náklady placené někomu, kdo není vlastníkem firmy (dodavatelům,pracovníkům, zaměstnancům, za služby)
Účetní zisk zjistíme, když odečteme explicitní náklady a tržby
Účet zisků a ztrát:

Z ekonomické teorie patří do nákladů i odpisy, ale pokud je podnikatel použije sám pro sebe a ne pro splátku úvěru nebo nový náklad, potom se o náklady nejedná
Implicitní náklady jsou náklady na zdroje, které firma sama vlastní (ušlý zisk, nájemné atd.)
Zisk je kladný výsledek při odečtení nákladů od výnosů

Čistý ekonomický zisk
= rozdíl mezi příjmy a všemi náklady (explicitními i implicitními) Z účetního zisku získáme čistý ekonomický zisk odečtením implicitních nákladů

Normální zisk je normální výnos kapitálu, který složil do podnikání sám vlastník,. Je to výnos, který by získal ze svého kapitálu, kdyby je použil k neriskantnímu podnikání (uložil v bance)

Struktura trhu
Pro strukturu trhu jsou podstatné podmínky
1. Počet firem na trhu - monopolní a tržní trh
2. Velikost firmy
3. Povaha výrobku
4. Podmínky pro vstup a výstup do odvětví