maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Generace buřičů, individualismus

Individualismus a odpor na přelomu 19. a 20. století

- krize v české společnosti: nedocenění a neúspěchy v nár. boji - nespokojenost s vídeňskou vládou
anarchismus
proces s "omladinou"
- nespokojenost již u Vrchlického, Sládka, Čecha

Spol.prvky: - nespokojenost s pol. situací u nás
- důraz na absolutní svobodu člověka (anarchisté)
- individualistický postoj ke světu

Literatura: snaha o vylíčení vnitřních stavů člověka

Lit.směry:
Impresionismus
- vznik v Paříži na výstavě podle Monetova obrazu Imprese. Klade si za cíl vyjádřit osobní pocity a dojmy tak, jak se jim jevily v určitém okamžiku. V malířství obliba hlavně krajin v oparu a v mlze. Kresleno krátkými tahy štětce. U nás Slavíček, Štursa.

Dekadence - pesimismus, ve verších zhnusení ze života, úpadek; rafinované pocity a nálady (neschopnost, nuda, únava, pesimismus, nihilismus)

Symbolismus - těžko srozumitelný, mnohoznačnost slov, fantasie, symboly (nepřímé zachycení skutečnosti); práce s náznakem; zdůraznění melodie a hudebnosti verše.

"Pojmenovat předmět znamená potlačit 3/4 požitku, jež tvoří ponenáhlé uhadování .... "

 

1894 - časopis Moderní revue - centrum české dekadence, Jiří Hlaváček v čele, Karel Hlaváček

1895 - Manifest české moderny
- sestavil Machar a Šalda
- důraz na individualitu člověka
- zavržení frází a konvencí
- zamítnutí tvorby ruchovců a lumírovců
- právo na osobité pojetí tvorby
- silné individuality => rozpad
- též Sova, Vilém Mrštík, Březina

 

Generace buřičů 90.let:

Fráňa Šrámek (1877 - 1952)

- místo narození: Sobotka; Písek
- gymnázium
- ve skupině Nový kult - propagace anarchismu
- antimilitar. propaganda -> vězení
- vitalismus - nálada po 1.sv.válce-radost z nejprostších věcí
- nepatřil k žádné lit. škole
- básník senzualista
- prozaik, dramatik
- básník mládí

Dílo:

- básně: Modrý a rudý - rezervista x anarchista
- zkratkovité básně
báseň Píšou mi psaní
Splav
- milostná a přírodní lyrika
Nové básně
Ještě zní
Rány, růže
Života bído, přec tě mám rád

- plné vzdoru a odporu
- erotické krize
- tuláci, žebráci
- 1.bás.sb.

- román.: Stříbrný vítr -lyrický román
- impresionismus (viz postavy a stavba rom.)
- gymnazisté v malém městě
- líčení mezilidských vztahů
- Š. straní mládí

Prvních jednadvacet - předválečné povídky
- kritika maloměšťáckého stylu
Tělo
Bouřky a duhy
Křižovatky
Past
Měsíc nad řekou


František Gellner
(1881 - 1914)

- básník, prozaik, malíř, anarchista (Neumann, Šrámek, Gellner, Toman, Hašek)
- zahynul ve válce
- navazuje na Machara

Dílo:

Po nás ať přijde potopa
Radosti života

- básnické sbírky - lyrika
- šokující otevřenost
- blíží se hovorovému prozaickému sdělení
- proti měšťáctví
- noční podniky, sex a pohl.choroby
- hovorová a vulgární slova, běžné obraty, ironizace, prvky lidové písně
- vyslovil pocity své generace
- cynismus, provokace, pocit marnosti

 

Karel Toman (1877 - 1946)

- anarchistický buřič
- vl. jménem Antonín Bernášek
- nespokojenost se životem - často měnil zaměstání
- poezie - tvůrčí kázeň; hutné verše; dlouho nosil v hlavě
- vychází se symbolismu; lehká písňová forma; pravidelný rytmus
- často motiv krve

toulky po světě: Melancholická pouť
Sluneční hodiny
Lyrika: Hlas ticha
Měsíce
Stoletý kalendář
Torzo života
- motiv domova
Pohádky krve - dekadence, symbolismus


Česká moderna:

František Xaver Šalda (1867 - 1937)

- lit.kritik
- místo narození: Liberec
- práva
- práce v redakci Ottova slovníku

Dílo:

- kritika
- Šalda hledal rovnováhu mezi subjektivní a objektivní krit.
- překlady z francouzštiny

sbírka Mladé spásy - kritika Vrchlického

- podpora Sovy a Březiny

Boje o zítřek - eseje
Duše a dílo - literární podobizny dom. i zahr. autorů
O nejmladší poezii české - o meziválečné literatuře


Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942)

- místo narození: Kolín; gym.
- přispívá do čas.: Rozhled, Čas, Vídeňské noviny, Novina
- antika - vrchol lidských dějin
- žil ve Vídni; byl nesnášenlivý

Dílo:

- polemické verše:

Confiteor I - III - první sbírky
- zdůraznění subjektivního obsahu
- kritika falešné morálky; cynik

Čtyři knihy sonetů - náměty podobné jako Confiteor
- užití hovorového jazyka
- vzor J.Neruda - otevřená polemika s lumírovci
- Jaro, Léto, Podzim, Zima
- zdůraznění významové stránky poezie

- politické verše:

lyrika:

Tristium vindobona I - XXC
- vlastenectví
- spol.kritika (ironie, nadsázka, sarkasmus)
- víra ve výchovnou sílu poezie

epika:

Zde by měly kvést růže
- dramata žen různého spol. postavení
- ženy - dvojité otrokyně
- báseň Teta

Magdaléna
- proti mladočechům
- báseň

Boží bojovníci
- proti mladočechům; satira

Golgata - básně Dioklecián a Julián Apostate

Svědomí věků
- více knih:
-- V záři helénského slunce
-- Jed z Judey
- sympatie k antice
- próza

Řím

Antika a křesťanství - proti katolické straně

Konfese literáta - autobiografie
- satirik, ironik, skeptik

 

Antonín Sova (1864 - 1928)

- místo narození: Pacov; otec učitel
- vztah k hudbě
- gymn. a práva
- citově vázán na matku

Dílo:

- přírodní lyrika: Květy intimních nálad
Z mého kraje
Soucit a vzdor

- impresionistický popis jihočeské krajiny
Zlomená duše - sen x skutečnost
- podtitul: Kapitoly z přítelova deníku
- volný verš

- Smetanovo kvarteto Z mého života - proti společnosti
- Vybouřené smutky - rozchod se společností
- symbol poutníka
- skutečnost x fantastické krajiny
- zdůrazňuje prchavost okamžiku

- Údolí nového království - volný verš
- písňová forma
- vidina nové společnosti

- Dobrodružsví odvahy - romantismus činu
- Hl. téma: romantismus činu a symbolismus
- reflexivní spol. poezie
- reálná skutečnost - subjekt. lyrika

Ještě jednou se vrátíme - návrat do krajiny mládí

milost.poezie: Lyrika lásky a života - komorní balady
- bolest osobního prožitku

Zápasy a osudy - hledání mravních hodnot

Vlastenectví: Zpěvy domova

Sloky spisovatelům - úvahy o poslání poezie

Drsná láska - lyrika reflexivní i přírodní

próza - Ivův román

 

Symbolismus:

Otokar Březina (1868 - 1929)

- vl.jménem Václav Jebavý
- místo narození: Počátky
- studoval v Telči -> učitel v Jenošově a Nové Říši
- studoval v klášterní knihovně
- citově vázán na rodiče
- v Nové Říši - většina prací

Dílo:

- prvotiny - vlastenecká lyrika
- později změna - vliv O.Schoppenhauera

smrt rodičů

Lyrika: - kontakty s duchovním světem- vychází z platonského názoru - existuje vesmírná duchovní společnost

Tajemné dálky - intimní citová lyrika
- ústřední postava básník sám
- bolesti života (smrt matky, nenaplněná láska)
- cit k matce
- řešení - služba umění

Svítání na západě - volný verš - hymnický patos
- symbolická obraznost
- samota, bolest, smrt
- kolektivní hrdina
- název - oximoron = protiklad

Optimismus:

Stavitelé chrámů-umělci budují lepší budoucnost
Větry od pólů
Ruce
Reflexivní eseje Hudba pramenů

Charakter poezie: - sociální patos
- středověká filosofie; náboženská mystika
- bohatství obrazů

Karel Hlaváček (1847 - 1898)

-místo narození: Praha; chudoba
- reálka, fil.fak.
- symbolismus a dekadence
- zemřel na TBC

Dílo:

Sokolské sonety - odmítl dříve než vyšly
- dekadence

Pozdě k ránu - symbolická, snová, neskutečná krajina
- přírodní jevy - obraz nitra básníka
- zvuková stavba - dojem monotónnosti
- melancholie, smutek

Mstivá kantiléna - vzdor proti úctě a nouzi
- odboj - symbol v postavě gézů
- od individualismu ke kolektivismu

Žalmy
- volný verš - intonace, členění verše a vět v nečekaných místech

 

Viktor Dyk (1877 - 1931)

- básník, prozaik, dramatik
- gymnázium, práva
- poslanec

Dílo:

- lyrika: A porta inferi

Síla života
Marnosti
- pod dojmem potlačení Omladiny - skepse; rysy romantismu
- sen x skutečnost
- osobitá básnická mluva:ironie, sebeironie, pravidelný rytmický verš, nápadný rým, výrazná pointa, záliba v paradoxu

Satiry a sarkasmy

Pohádky z naší vesnice (vesnice = česká společnost)
- komentuje dobové dění
- právo národa na samostatnost

válečná tetralogie: Lehké a těžké kroky
Anebo
Okno
Poslední rok

Země mluví - báseň
Domy
Devátá vlna

 

Petr Bezruč (1867 - 1958)

- básník
- vl.jméno Vladimír Vašek
- poštovní úředník

Dílo:

Slezské písně - 1891-3 ve Frýdku-Místku- vydáno 1909

- tři druhy básní: intimní, sociální, balady
- slezské nářečí

- Jedinečná sbírka v české poezii - obrana slezského "kmene" nad nár.a soc. útlakem
- Vlad. Vašek = Bezruč - autostylizace
- ztotožňuje se s národem

- navazuje na Machara, symbolismus, impresionismus

- lid. píseň, dekadence

- skutečné osoby přetvořené v symboly

Maryčka Magdonova

Pole na horách -sedlák brání úrodu před panskou zvěří, je zastřelen

Bernard Žák

Dvě dědiny

Polská Ostrava

70 000

Kantor Halfer

Země pod horama

Ondráš

Červený kaktus - drsná realistická poezie
- rudá = barva anarchismu
- odsouzení líbivé poezie
- odsouzení vládnoucí vrstvy

 

Stanislav Kostka Neumann (1875 - 1947)

- básník, prozaik, publicista překladatel
- více období um.tvorby

Symbolistická lyrika:

Nemesis, strážkyně dobrých
Jsem apoštol nového žití
Apostrofy hrdé a vášnivé
Satanova sláva mezi námi
- odpor k realitě (Satan)- rozhraní mezi dekadencí a anarchismem
Sen o zástupu zoufajících a jiné básně- sbližuje se s anarchismem
Kniha lesů, vod a strání - přírodní lyrika

 

Ivan Krasko (1876 - 1958)

- vl.jménem Ján BOTTO

Dílo:

Verše:
Non ex solitudo
Verše
- symbolismus
- potřeba lásky a družnosti
- krajinné motivy

Próza:
Naši - autobiografická povídka

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma