maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Česká literatura 15.století jako výraz krize středověké společnosti (Jan Hus, Husitská lit., Petr Chelčický)

Husitská literatura

Charakteristika:
- odpustky, zlořády ...
- 2.pol.14.stol. - úplný překlad bible

zájem o bibli byl podporován činností tzv. Husových předchůdců. Nejvýznamnější z nich je Jan Milíč z Kroměříže, působící jako kazatel na chudinu, která se o dvě generace později stala hybnou silou husitského hnutí. Po Milíčově smrti bylo vytvořeno středisko českého kazatelství v Betlémské kapli (stavba 1391). Milíčova kázání byla popudem pro literární činnost Tomáše Štítného ze Štítného.

Konrád Waldhauser (lat. + něm. spisy)
- kázal o nápravě shora

Matěj z Janova (kazatel v češtině)
-Pravidla Starého a Nového zákona

 

Tomáš Štítný ze Štítného
- studoval na universitě v Praze - nedokončil
- zabýval se otázkami blízkými lidu

Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- první sborník traktátů; napsán v roce 1376
- poučení o věcech nezbytných ke křesťanské praxi i k potřebám denního života (Traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi)

další traktáty - Knihy naučení křesťanského

základy věrouky - Řeči besední

sbírka pojednání k svátečním a nedělním pojednáním - Řeči sváteční a nedělní

zábavná próza - Exempla

Olomoucké povídky

Gesta Romanorum

Díla Štítného jsou psána srozumitelně s ohledem na estetickou stránku textů.
- první klasik české naučné literatury

----------

Úsilí o demokratizaci kulturních statků bylo ve 14. století dovršeno husitstvím.V této době se nebývale zvětšil význam literatury a dovršil se proces počešťování písemnictví.

Do popředí se dostala tvorba spjatá s aktuálními problémy života.Husitství odvrhlo typické středověké hrdiny, vymizela duchovní a rytířská epika. Do popředí se dostává traktát - učené pojednání o náboženských a filozofických otázkách a kronika, která přestává být pouhým zápisem událostí, ale mění se v dílo agitační. Rozvoj zaznamenává také básnictví, především duchovní píseň,která je zároveň modlitbou.

Husitské rev. hnutí proběhlo v letech 1419-1434, ale z hlediska lit. vývoje je začíná husitské období činností mistra Jana Husa a končí vládou Jiřího z Poděbrad.

Husitské období má dvě fáze:
1) příprava rev. hnutí a bojů
2) období polipanské, charakterizované likvidací hnutí a upevňování vlády Jiřího z Poděbrad

Za panování Václava IV začali mít na veřejné mínění velký vliv kazatelé vzešlí z lidu a odchovaní pražskou univerzitou. Čelné místo zaujímá mistr Jan Hus.

Mistr Jan Hus
(1371-1415)

- vůdčí osobnost přelomu 14.-15. století
- narodil se v Husinci a vystudoval pražskou universitu
        1393 - bakalář
        1396 - mistr svobodných umění
        1400 - universitní prof. vysvěcen na kněze

- nejprve působil jako učitel, později jako kazatel v Betlémské kapli

- zásluha na vydání Kutnohorského dekretu (r. 1409 zrušil Václav IV převahu něm. profesorů a zajistil větší počet Čechů v poměru 3:1 - ne početní poměr všech profesorů, ale počet profesorů s hlas. právem)

De ecclesia (O církvi)
- psáno latinsky
- příslušníkem církve je pouze člověk, který nespáchal těžký hřích. Hlavou církve je Kristus a nikdo jiný.
- vliv anglického reformátora Johna Wycliffa
- kázal proti nešvarům v církvi => vypovězen z Prahy -> kázání na venkově (Kozí Hrádek, Krakovec)

Knížky o svatokupectví
- kritika církve
- prodej odpustků

Dcerka

Výklad viery, desatera a páteře - výklad základních bohoslužebních textů

O šesti bludiech - Husovy názory na poměr mezi církví a životem - lat. i čes. verze

Postilla - literární sbírka. Sbírka populárně zaměřených pojednání.

Hus - reformátor jazyka - místo spřežkového jazyka zavedl jazyk diakritický (nabodeníčka)

latinský traktát O českém pravopise

Husovy listy - dopisy z Kostnice (opisovány)

důležitá osobnost Jan Žižka - vojenská morálka

Po smrti Jana Husa a nástupu Zikmunda na český trůn vzniká silný odpor vyjádřený v tzv. Čtyřech pražských artikulích:

1) svobodné hlásání slova božího
2) nemajetnost církve
3) stejné trestání smrtelných hříchů
4) přijímání pod obojí

Situaci na začátku bojů odrážejí 3 veršované skladby dochované v tzv. Budyšínském rukopise:

- Žaloba a porok Koruny české - Zikmund se dal korunovat, ale neuznala ho města ani lid (2 knihy)

- Hádání Prahy s Kutnou Horou - obhajoba husitství. Praha zastává husitství, Kutná Hora potom církev. Vítězí Praha.

Žižkův vojenský řád - zákoník husitských vojsk.

Jistebnický kancionál - sborník písní. Vysoká hudební i básnická hodnota. Nejznámější písně Ktož sú boží bojovníci, Povstaň, povstaň veliké město Pražské.

Vavřinec z Březové - Píseň přeslavné koruny české - oslava bitvy u Domažlic, v níž husité porazili křižáky.

Po lipanské porážce (1434) se změnilo postavení literární tvorby. Literatura už nemůže zasahovat do bojů, a tak místo bojové písně nastupuje literární polemika. Ráz literatuře dává měšťanstvo.

 

Petr Chelčický
(1390-1460)

- největší lit. osobnost polipanské doby
- svobodný sedlák z Chelčic u Vodňan
- v Praze se poznal s Husem
- četl české a překládal zahraniční autory

O trojím lidu - traktát (20.léta) odsuzující dělení lidu na tři stavy (kněží, vojsko, lid)

O boji duchovním - traktát zavrhující husitské války.Křesťan nesmí zabíjet. Dovolený je pouze duchovní boj proti hříchům.

Myšlenku duchovního boje rozvedl CH.v dílech Postila a Sieť viery pravé.

Chelčického zásada - neodporovat zlu(neprotivlenie zlu nasiliem)

Chelčického nauka:
- rovnost mezi lidmi
- život podle bible
- neodporovat zlému zlým

Ohlas díla P.Chelčického - jeho ideály se pokusila uskutečnit, tzv. Jednota bratrská. Rozvíjela ideály husitství, i když spíše v náboženské oblasti.

Jednota bratrská - vzniká v 50.letech, jako spolek horlivců, pokoušejících se uvádět do praxe ideály Chelčického. Roku 1458 dovolil král Jiří usadit se ve vsi Kunvaldu. Řehoř Krejčí byl organizátor a obránce J.b. Roku 1467 - nová církev.

Přes svou pasivitu jsou členové J.b. pronásledováni ze strany církve a jsou vyháněni ze země.

Jan Blahoslav - 1. biskup J.B.

J.A.Komenský - poslední biskup J.B.

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma